Quyết định số 30 - QĐ/ĐTN về việc Thành lập Chi đoàn II

29/04/2011 Lượt xem: 1558 In bài viết

BAN THƯỜNG VỤ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

  - Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

  - Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Chi đoàn II, bao gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, công chức và người lao động công tác tại các Vụ, đơn vị: Vụ Chính sách Dân tộc; Vụ Địa phương I; Vụ Tuyên truyền; Vụ Pháp chế; BQL Dự án điện mặt trời.

Chỉ định BCH lâm thời gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Xa Trung Hưng (Vụ Tuyên truyền), Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên Uỷ ban - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Hoàng (Vụ Địa phương I) - Uỷ viên

3. Đ/c Ngô Thị Châu Giang (Vụ Pháp chế) - Uỷ viên

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn II tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

 

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời II thi hành quyết định này.