Quyết định số 26 - QĐ/ĐTN về việc thành lập Chi đoàn Văn phòng Ủy ban Dân tộc

29/04/2011 Lượt xem: 926 In bài viết

BAN THƯỜNG VỤ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ đề nghị của Chi bộ Văn phòng Uỷ ban Dân tộc;

- Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Chi đoàn Văn phòng Ủy ban Dân tộc, bao gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, gồm 04 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Lưu Thị Mai Hương - Ủy viên BCH Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư;

2. Đồng chí Phùng Quốc Huy - Ủy viên;

3. Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên;

4. Đồng chí Vũ Mạnh Tuấn - Ủy viên.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn Văn phòng Uỷ ban tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

 

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời Văn phòng Ủy ban Dân tộc thi hành quyết định này.