Quyết định số 24 - QĐ/ĐTN về việc Giải thể Chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc

29/04/2011 Lượt xem: 2001 In bài viết

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giải thể Chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc

BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Đoàn thanh niên Uỷ ban lần thứ 5 ngày 18/02/2011 về Đề án giải thể Chi đoàn cơ quan Uỷ ban Dân tộc để thành lập mới các chi đoàn trực thuộc;

           

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- BTV Đoàn khối,  (để b/c);

- Đảng ủy CQUB   

- Chi ủy, chi bộ các Vụ, đơn vị liên quan;

- Các chi đoàn trực thuộc;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký) 

Ngô Quang Hải