Quyết định số 27 - QĐ/ĐTN Về việc Thành lập Chi đoàn Viện Dân tộc

29/04/2011 Lượt xem: 747 In bài viết

BAN THƯỜNG VỤ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ đề nghị của Chi bộ Viện Dân tộc;

- Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

 

QUYẾT ĐỊNH

  

Điều 1: Thành lập Chi đoàn Viện Dân tộc, bao gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện Dân tộc.

Chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, gồm 03 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Phan Văn Cương - Bí thư;

2. Đồng chí Nguyễn Văn Huân - Ủy viên;

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Ủy viên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn Viện Dân tộc tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời Viện Dân tộc thi hành quyết định này.