Quyết định số 29 - QĐ/ĐTN Về việc Thành lập Chi đoàn I

29/04/2011 Lượt xem: 3970 In bài viết

BAN THƯỜNG VỤ
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc để thành lập mới một số chi đoàn trực thuộc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Chi đoàn I, bao gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, công chức và người lao động công tác tại các Vụ, đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Tổ chức-Cán bộ; Vụ Tổng hợp; Thanh tra Uỷ ban; Tạp chí Dân tộc;.

Chỉ định BCH lâm thời gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Nông Hồng Thái (Vụ Tổ chức - Cán bộ), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Uỷ ban - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Quyết Chiến (Thanh tra Uỷ ban) - Uỷ viên

3. Đ/c Trần Lưu Ba (Vụ Hợp tác quốc tế) - Uỷ viên

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn I tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời I thi hành quyết định này.