Quyết định số 28 - QĐ/ĐTN về việc thành lập Chi đoàn Trung tâm Thông tin

01/04/2011 Lượt xem: 3047 In bài viết

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Chi đoàn Trung tâm Thông tin

 

BAN THƯỜNG VỤ 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ỦY BAN DÂN TỘC

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ đề nghị của Chi bộ Trung tâm Thông tin;

- Căn cứ Quyết định số 24-QĐ/ĐTN, ngày 24/3/2011 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc về việc Giải thể Chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:

Thành lập Chi đoàn Trung tâm Thông tin, gồm các đồng chí đoàn viên là cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Thông tin.

Chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, gồm 03 đồng chí có tên sau:

1, Đồng chí Nguyễn Thủy Vân - Bí thư;

2, Đồng chí Chu Văn Tấn - Ủy viên;

3, Đồng chí Lộc Xuân Thường - Ủy viên.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Chi đoàn Trung tâm Thông tin tiến hành Đại hội lần thứ nhất để bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn chính thức.

 

Điều 3: Ban Chấp hành Đoàn TN cơ quan Ủy ban Dân tộc; Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời Trung tâm Thông tin thi hành Quyết định này.

 

 

 

TM. BAN BÍ THƯ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Ngô Quang Hải