Các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc

15/12/2015 Lượt xem: 44496 In bài viết

Các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc

Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc gồm 09 chi đoàn

1. Chi đoàn I

2. Chi đoàn II

3. Chi đoàn Văn phòng Ủy ban

4. Chi đoàn Trung tâm Thông tin

5. Chi đoàn Viện Dân tộc

6. Chi đoàn Nhà khách Dân tộc

7. Chi đoàn Báo Dân tộc và Phát triển

8. Chi đoàn Trường Cán bộ Dân tộc

9. Chi đoàn Công ty MILACO