Đoàn Thanh niên UBDT vào lăng viếng Bác và khai trương quỹ "Tấm lòng đoàn viên thanh niên Ủy ban Dân tộc"

07/05/2013 Lượt xem: 463 In bài viết
HTML clipboard<p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: left;"><br></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: center;"><img src="/connect/1453f1804f880e17883b9a4e5d548945/1/IMG_2081.jpg" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""><font style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);" size="2">Đoàn thanh niên vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh,..</font></p> <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px;"><img src="/connect/1453f1804f880e17883b9a4e5d548945/2/IMG_2089.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=1453f1804f880e17883b9a4e5d548945/2" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""><font size="2"></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);" size="2">..thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh.</font></p><p style="margin: 0px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img src="/connect/1453f1804f880e17883b9a4e5d548945/3/IMG_2062.jpg" border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; text-align: center;" title=""><font size="2"><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);">Đồng chí Lưu Thị Mai Hương, Bí thư Đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT cắt băng khai trương Quỹ.</span><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 128);"><br></span></font> </p></div> <xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp><xmp style="display: inline;" id="9669" tabindex="-1" contenteditable="false"></xmp> <div class="clearfix margin-bottom-10" style="margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16"> <p class="pull-right"> <strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblTacgia">Sơn Nam</span></strong> <span id="BodyContent_ctl00_ctl00_lblNguonThongTin"></span> </p> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16 "> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <div class="addthis_sharing_toolbox pull-right"></div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Từ khóa</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="row"> </div> </div> </div> <!--Từ khóa--> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: none"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin liên quan</span> </div> <div class="news-block-body"> </div> </div> </div> <div class="col-md-16 col-sm-16 col-xs-16" style="display: normal"> <!--Tin bài liên quan--> <div class="new-block"> <div class="news-block-head"> <span style="font-size:16px;font-weight:bold;">Tin khác</span> </div> <div class="news-block-body"> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/doan-thanh-nien-uy-ban-dan-toc-dang-huong-dat-vong-hoa-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si.htm">Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (<span class="text-muted">27/07/2022)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/doan-thanh-nien-uy-ban-dan-toc-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2022.htm">Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 (<span class="text-muted">14/07/2022)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/dai-hoi-chi-doan-thanh-nien-bao-dan-toc-va-phat-trien-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon.htm">Đại hội Chi đoàn Thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển - Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn (<span class="text-muted">14/04/2022)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/soi-noi-hoat-dong-ngay-thu-7-tinh-nguyen-chu-nhat-xanh.htm">Sôi nổi hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh (<span class="text-muted">04/04/2022)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/tuoi-tre-uy-ban-dan-toc-doan-ket-sang-tao-trach-nhiem.htm">Tuổi trẻ Uỷ ban Dân tộc đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm (<span class="text-muted">29/03/2022)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/giao-luu-bong-da-ky-niem-128-nam-ngay-sinh-nhat-bac.htm">Giao lưu bóng đá kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (<span class="text-muted">22/05/2018)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/trao-tang-“tu-sach-vung-cao”-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-tinh-ha-giang.htm">Trao tặng “Tủ sách vùng cao” cho học sinh tiểu học tỉnh Hà Giang (<span class="text-muted">12/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/tuoi-tre-uy-ban-dan-toc-huong-ung-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-nam-2017.htm">Tuổi trẻ Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 (<span class="text-muted">11/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/dai-hoi-cong-doan-hoc-vien-dan-toc-lan-thu-i-nhiem-ky-2017-2022.htm">Đại hội Công đoàn Học viện Dân tộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 (<span class="text-muted">11/09/2017)</span></a> </div> <div class="item" style="margin-top: 5px;"> <span class="glyphicon glyphicon-menu-right" style="color: red"></span> <a href="/doan-tn-ubdt/tuoi-tre-chi-doan-ii-xung-kich-trong-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-chuyen-mon-cua-co-quan-don-vi.htm">Tuổi trẻ Chi đoàn II xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị (<span class="text-muted">19/05/2017)</span></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/LightboxImage/swipebox/js/jquery.swipebox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { /* Basic Gallery */ $('.swipebox').swipebox(); }); </script> </div> <div id="BodyContent_ctl00_leftPanel1"> </div> </div> <!--//========================== RIGHT SECTION ================================//--> <div class="col-md-4 right-section hidden-xs"> <div id="BodyContent_ctl00_rightPanel"> <!--//========================== NEWEST-MOST VIEWED TABS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="document-tabs"> <!-- Nav tabs --> <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> <li role="presentation" class="active"><a href="#newest-tab" aria-controls="video-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>MỚI NHẤT</h5> </a></li> <li role="presentation"><a href="#most-tab" aria-controls="image-tab" role="tab" data-toggle="tab"> <h5>XEM NHIỀU</h5> </a></li> </ul> <!-- Tab panes --> <div class="tab-content"> <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="newest-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/the-duc-the-thao/doan-thanh-nien-ubdt-giao-luu-the-thao-voi-doan-thanh-nien-ngan-hang-csxh.htm"><br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 11/08/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/doan-tn-ubdt/doan-thanh-nien-uy-ban-dan-toc-dang-huong-dat-vong-hoa-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si.htm">Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 27/07/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/doan-tn-ubdt/doan-thanh-nien-uy-ban-dan-toc-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2022.htm">Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 14/07/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/doan-tn-ubdt/dai-hoi-chi-doan-thanh-nien-bao-dan-toc-va-phat-trien-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon.htm">Đại hội Chi đoàn Thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển - Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 14/04/2022</span></a> </p> </div> <div class="item"> <p style="text-align: justify;"> <a href="/doan-tn-ubdt/soi-noi-hoat-dong-ngay-thu-7-tinh-nguyen-chu-nhat-xanh.htm">Sôi nổi hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh<br /> <span class="text-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> 04/04/2022</span></a> </p> </div> </div> </div> <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="most-tab"> <div class="newest-list"> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_0" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="/home.htm"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/16221253_Doanthanhnien_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_1" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://doanthanhnien.vn/default.aspx"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/16222616_TW_Doan_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_2" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.lendang.com.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/16221489_hoi_tn_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_3" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.tienphong.vn/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/16220944_Bao_TP_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> <div id="BodyContent_ctl00_ctl02_rptMenu_divLargeImage_4" class="row"> <div class="col-md-16 col-xs-16 padding-bottom-10"> <a href="http://www.maimaituoi20.com/"> <img class="img-responsive" src="http://files.ubdt.gov.vn/files/ubdt/source_files/2015/12/18/16221873_MaiMaiTuoi20_15-12-18.jpg" /> </a> </div> </div> </div> <!--//========================== STATISTICS ================================//--> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="news-block statistics-wrap"> <div class="news-block-head"> <h4>THỐNG KÊ TRUY CẬP</h4> </div> <div class="statistics-wrap-content"> <p> <span class="text">Tổng số truy cập: </span><span class="value"> <script language="JavaScript">var fhsh = document.createElement('script'); var fhs_id_h = "3131589"; fhsh.src = "http://freehostedscripts.net/ocount.php?site=" + fhs_id_h + "&name=&a=1"; document.head.appendChild(fhsh); document.write("<span id='h_" + fhs_id_h + "'></span>"); </script> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--//========================== BOTTOM NAVIGATION ================================//--> <div id="BodyContent_ctl00_bottomPanel" class="hidden-xs"> </div> <!--//========================== FOOTER ================================//--> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-16"> <div class="footer-wrap"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-16 footer-wrap-icon "> <img src="/Assets/Images/SmallBanner/Footer_logo_new1512.png" style="" class="img-responsive" /> </div> <div class="col-md-13 col-sm-13 col-xs-16 footer-wrap-content"> <h4 style="font-weight: bold">CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN ĐOÀN THANH NIÊN ỦY BAN DÂN TỘC</h4> <br> <span style="font-style: italic">Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử thành phần Đoàn thành niên" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.</span> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <!-- Scroll top function --> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { //Check to see if the window is top if not then display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click event to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); $('.scrollToTopXs').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); }); </script> <a href="#" class="scrollToTop hidden-xs"></a> <!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools --> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52e0e44c60008c5c"></script> </body> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Slick/slick.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/Jwplayer/jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript">jwplayer.key = "ndWqj2I3yv7HKvYBdlZ0UmdnMkWE5ci2UMV0vid8S44=";</script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/main.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Scripts/jquery.slimscroll.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/select2/dist/js/select2.min.js"></script> <script src="../Assets/Plugins/DownloadPlugin/bootstrap-datepicker-master/dist/locales/bootstrap-datepicker.vi.min.js"></script> <script src="/Assets/Plugins/DownloadPlugin/carlendar/fullcalendar.min.js"></script> </html>